Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Stowarzyszenie – Stowarzyszenie MyCork LTD z siedzibą: Unit 21a Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork.
Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczania reklam na portalu
Portal – strona internetowa www.mycork.org zarządzana przez Stowarzyszenie
Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy na Portalu lub dokonująca rezerwacji
powierzchni reklamowej na Portalu, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy
w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z
towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu
pożądanego przez Reklamodawcę;
Zlecenie Reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy na portalu złożona na zasadach
określonych w Regulaminie.
Cennik – wykaz cen za zamieszczenie Reklam w Portalu w dniu złożenia zamówienia

1. Właścicielem portalu www.mycork.org jest Stowarzyszenie MyCork LTD z siedzibą: Unit 21a Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork.

2. Stowarzyszenie umożliwia zamieszczenie artykułu sponsorowanego na Portalu, koszt zamieszczenia takiego artykułu jest każdorazowo ustalany indywidualnie (korespondencja mailowa na advert@mycork.org lub indywidualny adres mailowy Członka Zarządu Stowarzyszenia)

3. Stowarzyszenie przygotowało pakiety banerów reklamowych, które są wyświetlane na głównej stronie portalu MyCork oraz wzbogacone o dodatkowe funkcje. Ceny banerów kształtują się w zależności od formatu baneru oraz czasu jego wyświetlania na stronie www.mycork.org. Wykupienie jednego z pakietów jest równoznaczne z zapłatą kwoty zgodnej z podanym cennikiem za z góry ustalony okres. Możliwość edytowania danych w wybranym pakiecie otrzymuje się po zaakceptowaniu wpisu przedstawiciela firmy przez redakcję i po wpłacie na podany rachunek bankowy należnej kwoty.

4. Stowarzyszenie nie odpowiada za umieszczenie przez firmę zdjęć produktów niezgodnych z ich rzeczywistym wyglądem. Reklamacje klienci winni zgłaszać bezpośrednio u przedstawiciela firmy u której został dokonany zakup.

5. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy na Portalu Stowarzyszenie poniosło jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek
zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich

6. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanych przez portal, za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu.

7. Stowarzyszenie przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem na adres mailowy advert@mycork.org.

8. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania / siedzibę, dane kontaktowe,
b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal, np. baner, artykuł sponsorowany itp.
c) zamówiony czas trwania kampanii reklamowej,
d) koszt reklamy.

9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych.

10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczenia reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa irlandzkiego i międzynarodowego,
b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu,
c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.
d) reklamy podmiotów trzecich, które nie są podmiotem zlecenia.

11. Stowarzyszenie zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę i wystawia fakturę najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia emisji reklamy, chyba, że indywidualne ustalenia mówią inaczej.

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu umówionej kwoty na rachunek bankowy Stowarzyszenia MyCork

13. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia wpłaty:

a) Klient portalu zostanie powiadomiony mailowo o konieczności dokonania wpłaty. W przypadku braku kontaktu ze strony zleceniodawcy, reklama zostanie zdjęta z portalu w terminie 14 dni roboczych po wygaśnięciu umówionego terminu reklamy.
Przy kolejnym zamówieniu kontrahent jest zobowiązany do płatności gotówką, bądź przelewem w terminie 3 dni całości zaległych środków za nieopłaconą poprzednio reklamę.

b) 40 dni po terminie płatności – klient trafi na czarną listę kontrahentów.

14. W przypadku, gdy klient opóźnia się z płatnością, Stowarzyszenie ma prawo zablokować wyświetlanie się reklamy w terminie 30 dni.
15. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem. W przypadku kampanii banerowych, reklama nie wyświetla się stale, lecz losowo pomiędzy innymi reklamami tego samego rozmiaru, w tym samym miejscu reklamowym. Poszczególne reklamy zmieniają się w przypadku odświeżenia strony lub odwiedzenia podstron.

16. Stowarzyszenie informuje Zleceniodawcę w formie pisemnej lub mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w ustępie 10, punktach a-d niniejszego regulaminu.

a) Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w gotowych materiałach przesyłanych przez Zamawiającego do płatnej publikacji. Stowarzyszenie może zwrócić uwagę na ewentualne nieprawidłowości materiałów reklamowych lub postąpić zgodnie z ustępem 11 regulaminu.

b) Zamieszczając materiały w Portalu www.mycork.org, Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu www.mycork.org i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

17. Zleceniodawca może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, opisanego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

18. W przypadku konieczności rozwiązania umowy należy pamiętać, że może ono nastąpić wyłącznie na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zleceniodawca ma obowiązek zachować okres wypowiedzenia:

a) w przypadku reklamy długoterminowej podzielonej na miesięczne okresy rozliczeniowe czas wypowiedzenia dotyczy jednego pełnego okresu rozliczeniowego
b) w przypadku kampanii długoterminowej regulowanej jedną płatnością okres wypowiedzenia wynosi 30 dni
c) w przypadku miesięcznej kampanii okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.

Wypowiedzenie Umowy jest uwzględniane tylko i wyłącznie pod warunkiem, że Zleceniodawca nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Redakcji.

19. W przypadku rezygnacji z kampanii lub jej części przyznane rabaty tracą ważność. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i przeliczenia przysługujących rabatów w stosunku do długości kampanii. Umowa zostaje rozwiązana tylko i wyłącznie pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy przeliczenia rabatów.

20. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formacie PDF na podany w umowie adres e-mail.

21. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Stowarzyszenie portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień.