Rozdział I – PODSTAWOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

§1

1. Organizacja nosi nazwę „MyCork Polish Association” i jest dalej zwana “Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana pod nr 9560368E posiada osobowość prawną na terenie Irlandii.

3. Stowarzyszenia ma swoja siedzibę w mieście Cork.

§2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Republiki Irlandii. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym na terenie danego kraju porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych działań może powoływać i rozwijać swoje struktury w granicach dopuszczalnych prawem. Struktury te dla potrzeb Stowarzyszenia mogą nosić nazwę „Projektów MyCork” i służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym prawem, przy zachowaniu pełnej autonomii w działaniu.

4. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej jej członków, jednakże może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne w celu pozyskiwania środków na bieżącą działalność, o czym stanowić będzie oddzielny regulamin.

5. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.

§3

1. Stowarzyszenie posługuje się skrótem „MyCork” oraz emblematem przedstawiającym stylizowany listek koniczyny w połączeniu z wpisanymi w niego barwami flag Irlandii i Polski wraz z podpisem MyCork

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci z emblematem i napisem Stowarzyszenie MyCork.
Pieczęć i emblemat nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§4

1. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polaków zamieszkałych na terenie hrabstwa Cork oraz szeroko pojęte działania nad integracją Polonii z innymi mieszkańcami hrabstwa Cork.

2. Stowarzyszenie MyCork stanowi platformę współpracy oraz integracji różnych środowisk, bez względu na kolor skóry, płeć , stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną lub pozycję społeczną.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

a. pomoc w animowaniu środowisk polonijnych

b. wspieranie wolontariatu i innych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych

c. krzewienie polskiej kultury, języka, tradycji.

d. działania na rzecz integracji europejskiej;

e. działania informacyjne dla Polaków przebywających na terytorium Republiki Irlandii

§5

1. Stowarzyszenie w szczególności realizuje swoje cele poprzez:

a. udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i materialnego twórczym inicjatywom zbieżnym z działalnością statutową MyCork

b. organizację warsztatów artystycznych, szkoleń, kursów, konferencji, targów, i innych imprez kulturalnych mających na celu asymilację z irlandzką kulturą oraz krzewienie polskich tradycji

c. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu.

d. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

e. organizację i prowadzenie kursów językowych

f. stworzenie i prowadzenie informacyjnego serwisu internetowego MyCork

g. realizację innych projektów służących integracji środowisk polonijnych

h. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

2. Stowarzyszenie może prowadzić biuro.

§6

1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.

Rozdział III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków honorowych.

§8

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

§9

1. Członkiem zwyczajnym (z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu) staje się osoba, która zapozna się i zaakceptuje Statut Stowarzyszenia i ureguluje opłatę członkowską oraz uzyska rekomendację co najmniej dwóch z członków Stowarzyszenia MyCork.

2. Wysokość składki może być zmieniona na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c. nie naruszać solidarności organizacyjnej;

d. regularnie płacić składki członkowskie

3. Członek zwyczajny ma prawo :

a. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia

b. dostęp do informacji organizacyjnych i związanych tylko z MyCork w wyodrębnionym dziale forum internetowego

c. otrzymania prywatnego adresu email w domenie mycork.org oraz uzyskiwania na ten adres wszelkich wiadomości na temat imprez oraz bieżących zadań prowadzonych przez organizację

d. ważne prawo głosu w podejmowaniu decyzji formalnych poprzez konsultacje na forum MyCork w formie ankiety elektronicznej

e. wglądu w raporty i sprawozdania z działalności stowarzyszenia

f. prawo wnioskowania do Zarzadu MyCork we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

g. dostępu do szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie lub inne organizacje ze Stowarzyszeniem współpracujące

h. do zniżek przy imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz udziału w wycieczkach krajoznawczych, koncertach po zaakceptowaniu przez koordynatora danego projektu

4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia Zarząd może przyznawać wyróżnienia.

§ 11

1. Utrata członkostwa następuje wskutek śmierci, skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd, w następujących przypadkach:

a. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie;

b. niezapłacenie składki w terminie powoduje tymczasowe usunięcie z grupy MyCork na forum oraz zablokowanie dostępu do skrzynki emailowej w domenie mycork.org

c. dalsze nieuiszczenie składki w ciągu 2 tygodni skutkuje skreśleniem z listy członków MyCork oraz skasowaniem skrzynki emailowej w domenie mycork.org

d. terminy uiszczania składek półrocznych mijają: 10. stycznia i 10. lipca

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:

a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem;

b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

c. braku aktywności w działaniach Stowarzyszenia przez okres ostatnich 6 miesięcy.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.2 pkt. a) i b) i w ust.3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Zarząd Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla ruchu polonijnego.

§ 13

1. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z głosem doradczym lecz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz organizacji. Członek honorowy ma prawo dostępu do forum tylko dla członków MyCork.

Rozdział IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są w kolejności są:

a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jako najwyższa władza Stowarzyszenia

b. Zarząd MyCork;

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 15

1. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 16

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Każda propozycja czy też pomysł przedstawiony na forum ukrytym będzie traktowany jako zaakceptowany jeżeli tylko nie spotka się z wyraźną i merytoryczną krytyką ze strony Członków lub Zarządu. To samo dotyczy propozycji, które w ogóle nie zostaną skomentowane. Za realizację konkretengo pomysłu odpowiada osoba (lub grupa osób) która wyszła z daną propozycją.

4. Każda ankieta forumowa w której uczestniczy ponad 70% członkow Stowarzyszenia jest równoważna głosowaniu w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzję w takiej ankiecie podejmowane są zwykłą większością głosów (tj. 50%). Punkt ten nie dotyczy wyboru Członków Zarządu.

B. Walne Zgromadzenie Członków

§ 17

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Rozróżnia się Zgromadzenie:

a. Zwyczajne;

b. Nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej w minionej kadencji;

b. uchwalenie rocznego programu działania Stowarzyszenia i planu finansowego;

c. wybór lub odwołanie Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia;

d. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

e. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz do roku w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym przez Zarząd. Członkowie Stowarzyszenia muszą być powiadomieni na piśmie lub poprzez forum MyCork przynajmniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie:

a. pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a. członkowie zwyczajni

b. członkowie honorowi.

c. Zarząd

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

§ 20

1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym: Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Rzecznika Prasowego i członków Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Funkcje członków zarządu mogą być łączone.

W skład zarządu może być włączony Redaktor Naczelny Portalu MyCork oraz zastępca Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu .

3. Prezesem Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia, który kieruje pracami Zarządu.

4. Zarząd większością głosów na wniosek Prezesa może odwołać członka Zarządu w szczególności w razie jego ustąpienia lub niemożności pełnienia przezeń funkcji. W takim przypadku Zarząd może wybrać nowego członka Zarządu w trybie pilnym, który pełni obowiązki (P.O) do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Wszelkie umowy cywilno-prawne muszą być zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz sygnowane przez co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków programu Stowarzyszenia

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzania jego majątkiem

c. powoływanie Projektów MyCork

d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz wnioskowanie na tymże Zgromadzeniu własnych propozycji kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i usprawniania jego organizacji i efektywności ekonomicznej

e. ustalanie wysokości składek członkowskich

f. podejmowania uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa

g. wspieranie działalności Projektów MyCork w obszarach takich jak: szkolenie, doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania

h. nadzorowanie działalności Stowarzyszenia poprzez zawieszanie Projektów MyCork lub uchylanie ich decyzji, jeżeli są one sprzeczne ze statutem, uchwałami Władz Stowarzyszenia lub panującym porządkiem prawnym i. opracowanie budżetu Organizacji na rok czasu działalności oraz przestrzeganie jego harmonogramu

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

4. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków doroczne sprawozdania z działalności oraz informacje z bieżącej działalności Zarządu.

§ 23

1. Prezes Stowarzyszenia koordynuje, określa zadania, egzekwuje, inspiruje, zgłasza uwagi, akceptuje i nadzoruje nad pracą Zarządu. Ponadto pełni funkcje reprezentacyjną w kontaktach z innymi organizacjami.

2. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji.

3. Sekretarz prowadzi biuro Stowarzyszenia, zajmuję się prowadzeniem korespondencji, wykonywaniem prac administracyjno-biurowych, gospodarowanie materiałami biurowymi, przygotowaniem i dokumentacja zebrań, konferencji, spotkań MyCork, prowadzeniem archiwum Stowarzyszenia oraz prowadzeniem Kroniki MyCork. Ponadto Sekretarz odpowiedzialny jest za prawidłowy przekaz informacyjny pomiędzy Zarządem a Projektami MyCork.

4. Skarbnik odpowiedzialny jest za majątek MyCork, prowadzi dokumentacje finansowa Stowarzyszenia oraz podejmuje wszystkie czynności finansowe z ramienia Zarządu.
Stowarzyszenie powołuje drugą osobę z dostępem do konta MyCork, ktora pelni funkcje zastępcy Skarbnika i odpowiada przed Zarządem MyCork. Skarbnik przejmuje całkowitą odpowiedzialność za przepływ środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym pozyskiwania reklam i jest odpowiedzialny za rozliczanie wszelkich operacji finansowych.

5. Rzecznik prasowy odpowiedzialny jest za budowanie wizerunku Stowarzyszenia oraz za przekaz informacji do mediów, kontakty z prasą i innymi instytucjami.

6. Redaktor Naczelny kieruje i koordynuje prace redakcji portalu i pełni nadzór nad stroną mycork.org

7. Każdy z członków Stowarzyszenia zobowiązany jest do pełnienia określonych funkcji w Stowarzyszeniu:

a) lista funkcji, jako załącznik niniejszego statutu uchwalana jest przez Zarząd Stowarzyszenie MyCork;

b) nowi członkowie Stowarzyszenia MyCork zobowiązani są do wyboru funkcji w Stowarzyszeniu w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy;

c) Przypisanie funkcji do konkretnych osób musi być zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia MyCork mogą pełnić funkcje w Stowarzyszeniu jedynie po wcześniejszym zatwierdzeniu przez członków Stowarzyszenia MyCork.

 

Rozdział V – MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a. środki pieniężne na koncie Stowarzyszenia;

b. środki trwałe nabyte

c. majątek niematerialny tj. strona internetowa mycork.org, wraz z serwisami pokrewnymi, konto hostingowe mycork.org, elektroniczne skrzynki pocztowe na mycork.org, domena mycork.org, inne nabyte domeny oraz symbole Stowarzyszenia.

2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

a. o wyjątkach dysponowania majątkiem niematerialnym decyduje większość zwyczajna członków Stowarzyszenia

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a. składek członkowskich;

b. dotacji, darowizn,

c. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;

d. ofiarności publicznej.

4. O sposobach zarządzania majątkiem niematerialnym Mycork decydują wyłącznie Członkowie Stowarzyszenia.

§ 25

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 26

1. Za nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Skarbnik przed Zarządem MyCork.

2. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, jeżeli z okoliczności wynika, iż pozwoli to bardziej efektywnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział VI – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków, z wyjątkiem §16 pkt.4.

§ 28

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele charytatywne w Polsce.

Ostatnia aktualizacja Statutu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MyCork 15.02.2018.